« Edsviken lakeside | Main | Runtuna Kyrka »

Odens berg

From the board at the site (I couldn't find any information with Google):


"Här är ett område fullt av historia. Det börjar med Odens Berg under Järnåaldern och går from till statarnas 1930-tal.

Väster om vägen har registrerats ett 60-tal flacka gravar. Vid vägen mot Ärsta ligger ett gravfält med ett 20-tal gravhögar. Att urskilja de flacka fornlämningarna är svårt om man inte är specialist.

De flacka gravformerna tyder på att den äldsta delen i det här fornminnesområdet är det väster om vägen. Där ligger en stor kvadratisk stensättning. Den har tydliga kantstenar och har haft en rest sten i mitten.

Vid undersökningar av gravar har det visat sig att resta stenar placerades på mansgravar. Gravklot ligger följaktligen på kvinnogravar.

Fornlämningarna gränsar till den gamla fastigheten Onsberga. Den hette på 1300-talet Odensberg och tyder på forntida Odenskult här i trakten.

Odens Berg tyckte de först kristnade illa om. Namnet var ju hedniskt och hade att göra med den förkristna tron på Oden, Tor, Frö och de andra gudarna.

Gravhögarna nära Ärsta är med sin välvda form typiska för gravskicket århundradena innan kristendomen kom till landet.

Gravarna är inte utgrävda men en undersökning skulle sannolikt resultera i fynd av brända ben, keramikbitar, redskap, smycken and kanske vapen. Brandgravskicket var det vanliga under denna tid.

I närheten fanns en gård eller mindre by under järnålderns slutskede. Kanske låg den vid Ärsta där den nuvarande bebyggelsens gårdar ligger."

Which I think means roughly:


"Here is an area full of history. That began with Odens Berg until 1930s.

West of the road are 60 flat graves. With the road to Ärsta lie a gravefield with 20 grave piles. Discerning the ancient ruins are hard without a specialist.

The flat graves indicate the oldest memorials are west of the road. There lie square stones. That have been carved and put up.

Excavations show they stand on graves. Grave spheres lie following the women.

The area shows the old border of Onsberga. The in 12th century called Odensberg after ancient Oden worshippers.

Odens Berg thought badly of the first Christians. Name was heathen and had made believe in Oden, Thor, Froe and the other gods.

Grave piles near Ärsta are made in arched form typical of graves in the centuries before Christendom game to the land.

Excavations have found a burnt leg, bits of pottery, tools, jewelry and perhaps weapons. Fire graves lay until this time.

In the vacinity was a farm until the end of the iron age. Maybe near Ärsta where the modern farm lies."


...if anyone has any better suggestions for the translation let me know.

IMGP3244.JPG Location
Journey

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://neil.hopcroft.name/mt-tb.cgi/114

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 13, 2008 9:05 PM.

The previous post in this blog was Edsviken lakeside.

The next post in this blog is Runtuna Kyrka.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33